REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, zwanych również

Nabywcami, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, będącego własnością INSEKTserwis

P.U.H. Mateusz Jura pod adresem www.sklep.insektserwis.pl.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom na stronie internetowej Sklepu w sposób

umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.sklep.insektserwis.pl,

w tym przeglądania dostępnego asortymentu niezbędne jest:

a) Urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.

b) Aktywne i prywatne konto poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.

II. Warunki korzystania ze sklepu – procedura kupna - sprzedaży

1. Potencjalnym zamiarem każdego Użytkownika powinno być złożenie zamówienia za

pośrednictwem Sklepu pod adresem www.sklep.insektserwis.pl. Przed złożeniem zamówienia

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym Regulaminem Sklepu. Za samo

złożenie zamówienia należy rozumieć przebieg zdarzeń, który zapoczątkowany jest poprzez

dodanie wybranego produktu do koszyka, przejście do koszyka i wypełnienie danych w

formularzu zamawiającego, wybór metody płatności, sposobu dostawy, a na końcu cały proces

zostaje potwierdzony złożeniem zamówienia. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia

stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w

rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Użytkownika Sklepu www.sklep.insektserwis.pl,

Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówieni. Za

potwierdzenie otrzymania zamówienia uznaje się widomość e-mail wysłaną przez Sprzedawcę

na wskazany adres mailowy przez Użytkownika w formularzu zamawiającego.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy następuje

poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu www.sklep.insektserwis.pl

(2) umożliwienie pobrania Regulaminu w postaci pliku elektronicznego oraz (3) przesłanie

Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ustęp 3 Regulaminu. Treść umowy jest

dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

III. Ceny produktów i płatność za zamówienie

1. Zaprezentowane ceny w internetowym sklepie są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie

składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

Ceną wiążącą dla Użytkownika strony i ostateczną jest cena w chwili złożenia zamówienia.

2. Wszystkie ceny produktów nie uwzględniają ceny przesyłki, które naliczane są osobno.

Użytkownik informowany jest o nich w momencie składania zamówienia oraz na dedykowanej

podstronie.

3. Płatność za zamówione produkty może zostać dokonana w sposób:

a) Przelewem tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 70 1140 2004 0000

3802 7847 8727 4235 (mBank).

b) Przelew za pośrednictwem platformy Pay Pal.

4. Wszystkie zamówienia potwierdzone są paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą VAT (opcja na

życzenie klienta).

IV. Dostawa zamówienia

1. Wszelkie zamówiona, składane są dostarczane na adres w formularzu zamówienia przez firmę

kurierską wybraną przez Sprzedającego.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowo podane dane dostawy przez

kupującego.

3. Klient może dokonać również odbioru osobiste zamówienia w sklepie stacjonarnym pod

adresem Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 29a, pawilon 11 Targowisko Witosa.

4. Po dostarczeniu przesyłki klient zobowiązany jest do sprawdzenia przy kurierze stanu

zamówienia, tj. czy paczka w żaden sposób nie jest uszkodzona, a zawarte w środku produkty

nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas

przewozu zalecana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź

spisanie w obecności dostawcy protokołu.

5. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 30 dni roboczych, chyba że w opisie

danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

6. Wszelkie dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane wyłącznie

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

V. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Właściciel Sklepu jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad

fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom

przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art.

556 i nast.).

2. Reklamacje składa się mailowo na adres kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby Sklepu, o

którym mowa § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o

rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś

rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.

3. Właściciel Sklepu ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy przez kupującego

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.

827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość,

może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, a jedynym kosztem jest

opłacenie przesyłki.

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 28 ustawy) termin do odstąpienia od umowy

liczony jest od:

a) daty otrzymania przez konsumenta rzeczy (towaru) w przypadku sprzedaży jednego towaru;

b) daty otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części

c) w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;-

daty otrzymania przez konsumenta pierwszej z rzeczy (towaru)

d) w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;

e) dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów.

Termin zwrotu może ulec wydłużeniu jeżeli Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę.

Po upływie 14 dni Klient traci możliwość dokonania zwrotu wg. wyżej wymienionych przesłanek.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego

mailowo lub telefonicznie o swojej decyzji, dotyczącej odstąpienia od umowy zakupu oraz

odesłać produkt na adres nadawcy.

4. Jeżeli klient za formę ostawy wybrał formę „Odbioru osobistego”, musi dostarczy produkt

osobiście lub skorzystać na własny koszt z obsługi kurierskiej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient

powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego

uszkodzenia w transporcie.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania

z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do

umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z

2014 r. poz. 827), a w szczególności umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z

jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. w siedzibach oraz na

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich

Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Informację o ochronie danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu w treść

jego danych osobowych, jak również przysługuje mu prawo żądania uzupełnienia,

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich

przetwarzania lub ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym

mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z

informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są

odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki

„cookies”). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie

umożliwia umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Klient może w

dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub

informowała o ich przesyłaniu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie

obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz w Kodeksie cywilnym. Dlatego też postanowienia niniejszego

Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów.

Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających

ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż zapisy ww. ustaw

są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tych ustaw.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w

przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa. W przypadku

zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony

Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841

Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie

wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na

podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany

Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia

w życie zmian.

3. W przypadku umów zawieranych z konsumentami właściwość sądu określają przepisy

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu postępowania

cywilnego. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami sądem właściwym do

rozpatrywania sporów wynikających z tych umów będzie sąd właściwy dla siedziby

Sprzedawcy.

Śledź nas na Facebooku